ගොනු ලැයිස්තුව

ලැයිස්තුව ගොනු - අපනයනය

ගොනුව - යවන්න - ස්වයං සංශිප්තය ඉදිරිපත් කරන්නතෝරන්න

File - යවන්න - ලුහුඩු සට්හන් පසුරු පුවරුවටටතෝරන්න

ගොනුව - යවන්න - ස්වයං සංශිප්තය සාදන්නතෝරන්න

ගොනුව - යවන්න - ස්වයං සංශිප්තය ඉදිරිපත් කරන්නතෝරන්න

ගොනුව - යවන්න - HTML ගොනුවක් සාදන්න තෝරන්න

අවම වශයෙන් එක් දත්ත ගොනු ලිපියනක් හෝ ඇතුලත් කර, මෘද්‍රණය ආරම්භ කරන්න.ආකෘති ලිපිය මෘද්‍රණය කල යුතුදැයි අසන විට 'ඔව්' යැයි පිලිතුරු දෙන්න

අයිකනය

තැපැල් සංයෝජනය

Please support us!