මෙවලම් තීරුව

මෙවලම් තීරුව සමන්විත වන්නේ නිරන්තර භාවිතා වූ ශ්‍රිත වලිනි.

පිටුව

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom In

විශාල කරන්න

පිටුව

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

Icon Zoom Out

කුඩා කරන්න

100 %

Displays the document at its actual size.

Icon Zoom 100%

විශාලණය 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

Icon Show All

සියල්ලම පෙනවන්න

පිටුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

Changes in the Commands window are automatically updated if AutoUpdate Display is activated.

Icon Update

යාවත්

සූත්‍ර සැරිත්ත

සූත්‍ර කස‍රය ඇරීමට හෝ වැසීමට මෙවලම් තීරුව මත ඇති අයිකනය භාවිතා ක‍රන්න. කස‍රය පිහිටන තැන සූත්‍ර වල කොටසක් විධානය ක‍රනවාසූත්‍ර කස‍රය සක්‍රිය විට කවුළුව සිහින් මායිමකින් ලකුණු ක‍රනවා.

Icon Formula Cursor

සූත්‍ර කසරය

පිටුව

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

Icon Symbols

Symbols

Please support us!