මෙවලම් තීරුව

මෙවලම් තීරුව සමන්විත වන්නේ නිරන්තර භාවිතා වූ ශ්‍රිත වලිනි.

පිටුව

Increases the display scale of the formula by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

අයිකනය

විශාල කරන්න

පිටුව

Decreases the display scale of formulas by 25%. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands.

අයිකනය

කුඩා කරන්න

100 %

Displays the document at its actual size.

අයිකනය

විශාලණය 100%

Show All

Displays the entire formula in the maximum size possible so that all elements are included. The formula is reduced or enlarged so that all formula elements can be displayed in the work area. The current zoom factor is displayed on the status bar. A selection of available zoom options is accessible through the context menu. The context menu in the work area also contains zoom commands. The zoom commands and icons are only available in Math documents, not for embedded Math objects.

අයිකනය

සියල්ලම පෙනවන්න

පිටුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

Changes in the Commands window are automatically updated if AutoUpdate Display is activated.

අයිකනය

යාවත්

සූත්‍ර සැරිත්ත

සූත්‍ර කස‍රය ඇරීමට හෝ වැසීමට මෙවලම් තීරුව මත ඇති අයිකනය භාවිතා ක‍රන්න. කස‍රය පිහිටන තැන සූත්‍ර වල කොටසක් විධානය ක‍රනවාසූත්‍ර කස‍රය සක්‍රිය විට කවුළුව සිහින් මායිමකින් ලකුණු ක‍රනවා.

අයිකනය

සූත්‍ර කසරය

පිටුව

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

අයිකනය

Symbols

Please support us!