තත්ව තීරුව

තත්ව තීරුව සක්‍රීය ලේඛනය පිළිබඳ තොරතුරු දර්ශනය කරයි.

නිල්

Specifies the current page display zoom factor.

ලේඛණය වෙනස් කිරීම

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Please support us!