මෙවලම්

මෙම මෙනුව සංකේත නාමාවලි විවෘත කිරීමට හා සංස්කරණයට, හෝ බාහිර සූත්‍රයක් දත්ත ගොණුවක් ලෙස ආයාත කිරීමට භාවිතා කරන්න. වැඩසටහන් අතුරු මුහුණතද ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි සකසාගත හැක. එමෙන්ම වැඩසටහන් විකල්පද ඔබට වෙනස් කළ හැක.

පිටුව

Opens the Symbols dialog, in which you can select a symbol to insert in the formula.

සූත්‍ර ආයාත කරන්න

This command opens a dialog for importing a formula.

Import MathML from Clipboard

This command transforms MathML clipboard content to StarMath and inserts it at the current cursor position.

රුචිකරණය

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Options

This command opens a dialog for a customized program configuration.

Please support us!