සංස්කරණය

මෙම මෙනුවේ ඇති විධාන භාවිතා වන්නේ සූත්‍ර සංස්කරණයටයි. මූලික විධාන වලට අමතරව, (උදාහරණ ලෙස, අන්තර්ගතය පිටපත් කිරීම) වැරදි සඳහා සෙවුම් වැනි LibreOffice Math සඳහාම විශේෂිත වූ ශ්‍රිතද ඇත.

රේඛාව

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

පටිගත කරන්න

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

අලවන්න

Removes and copies the selection to the clipboard.

රේඛාව

Copies the selection to the clipboard.

අලවන්න

Inserts the contents of the clipboard at the location of the cursor, and replaces any selected text or objects.

සියල්ල තෝරන්න

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

පිටුව

Moves the cursor to the next marker (to the right).

Previous Marker

Moves the cursor to the previous marker (to the left).

පිටුව

Moves the cursor to the next error (moving right).

Previous Error

Moves the cursor to the previous error (moving left).

Please support us!