මෙනු

LibreOffice Math සමඟ වැඩ කිරීමට අවැසි සියළුම විධාන වලින් මෙනු තීරුව සමන්විතය. ලබාගතහැකි සියළුම ක්‍රියාකාරකම් මෙන්ම සංස්කරණය, දර්ශනය කිරීම්, සැකසීම්, හැඩතල, සැකසුම් ආදිය සඳහා විධාන සූත්‍ර ලේඛන මුද්‍රණය මෙන්ම ඒවායේ අඩංගු වස්තූන් ආදියෙන් සැදුම්ලත් ලැයිස්තුවකින් එය සමන්විතය. බොහොමයක් මෙනු විධාන ලබාගතහැකි වන්නෙ ඔබ සූත්‍රයක් සැකසීමේදී හෝ සංස්කරණය කිරීමේදී පමණි.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


ගොනුව

This menu contains the general commands for working with formula documents, such as create, open, save and print.

සංස්කරණය

මෙම මෙනුවේ ඇති විධාන භාවිතා වන්නේ සූත්‍ර සංස්කරණයටයි. මූලික විධාන වලට අමතරව, (උදාහරණ ලෙස, අන්තර්ගතය පිටපත් කිරීම) වැරදි සඳහා සෙවුම් වැනි LibreOffice Math සඳහාම විශේෂිත වූ ශ්‍රිතද ඇත.

දැක්ම

Sets the display scale and defines which elements you want to be visible. Most of the commands that you can enter into the Commands window can also be accessed through a mouse click if you have already opened the Elements pane with View - Elements.

හැඩතලය

මෙම මෙනුව සමන්විත වන්නේ සූත්‍ර හැඩතලයට අවැසි විධානයන්ගෙනි.

මෙවලම්

මෙම මෙනුව සංකේත නාමාවලි විවෘත කිරීමට හා සංස්කරණයට, හෝ බාහිර සූත්‍රයක් දත්ත ගොණුවක් ලෙස ආයාත කිරීමට භාවිතා කරන්න. වැඩසටහන් අතුරු මුහුණතද ඔබගේ අවශ්‍යතාවට ගැලපෙන පරිදි සකසාගත හැක. එමෙන්ම වැඩසටහන් විකල්පද ඔබට වෙනස් කළ හැක.

කවුළුව

කවුළු මෙනුවේදී, ඔබට නව කවුළුවක් විවෘත කර ලේඛන ලැයිස්තුව නැරඹිය හැක.

කණ්ඩායම

The Help menu allows you to start and control the LibreOffice Help system.

Please support us!