පිටුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

Changes in the Commands window are automatically updated if AutoUpdate Display is activated.

To access this command...

තෝරන්න පෙනුම - යාවත්

F9 යතුර

මෙවලම් තීරුව මත, ක්ලික් කරන්න

Icon Update

යාවත්


Please support us!