තත්ව තීරුව

ඇතුලතතිර පෙන්වනය තෝරනය දර්ශනය කරන්නතිර පෙන්වනය තෝරනය තීරැව භාවිතා කරන්න.

වරණ ප්‍රකාරය

Allows you to select objects in the current document.

Icon

තෝරාගැනීම

තිර පෙන්වනය

Starts your slide show.

Slide Show Icon

ස්ලයිඩ දර්ශනය

Please support us!