ආකෘති තීරැව

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

You can view the Drawing bar also from a text document or spreadsheet. The set of visible icons can be slightly different according to the current document type.

තෝරන්න

පවතින ස්ලයිඩයේ ඇති වස්තුවක් තේරීමට, ඇඳීම්තීරුවේ තෝරන මෙවලම (සුදු ඊතලය) මත ක්ලික් කර අනතුරුව අදාල වස්තුව මත ක්ලික් කරන්න.

වස්තු එකකට වඩා තේරීමට, ඔබ ක්ලික් කරන අතරතුර ෂිෆ්ට් යතුර දිගටම ඔබාගෙත සිටින්න.

වස්තුවකට පිටුපසින් ඇති තවත් වස්තුවක් තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන අනතුරුව වස්තුව ක්ලික් කරන්න. එකමත ඇති ඊළඟ වස්තුව තේරීමට , යතුර ඔබාගෙන යළි ක්ලික් කරන්න. යළි පෙර තේරූ වස්තවම යළි තේරීමට ෂිෆ්ට් යතුර සහ , යතුරද එකවර ඔබාගෙන සිටිමින් වස්තුව මත ක්ලික් කරන්න.

තෝරාගත් වස්තුවකට පෙළ එක් කිරීමට, වස්තුව දෙවරක් ක්ලික්කර යතුරු ලියනය කිරීම හෝ පෙළ එක් කිරීම කරන්න

තෝරාගැනීම අවලංගු කිරීමට, තෝරාගන්නා ලද වස්තුවෙන් පිටත ක්ලික් කරන්න.

By double-clicking a tool, you can use it for multiple tasks. If you call the tool with a single-click, it reverts back to the last selection after completing the task.

වරණ ප්‍රකාරය

Allows you to select objects in the current document.

Icon

තෝරාගැනීම

Line Color

Sets the line color of the selected object.

Icon Line Color

Line Color

Fill Color

Sets the area color of the selected object.

Icon Area

Area

Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

Icon Line

සබැඳිය

ඍජුකෝණාශ්‍රය

ඔබ දැනට සිටින ලේඛනයේ වර්ණයෙන්/රටාවෙන් පිරුණ සෘජුකෝණාස්‍රයක් අඳියි. සෘජුකෝණාස්‍රයේ මුල්ලක් පිහිටිය යුතු ස්ථානය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඳෙන තෙක් ඇදගෙන යන්න. ඇඳීමට අවශ්‍ය සම චතුරස්‍රයක් නම් ඇදගෙන යන අතරතුර ෂිෆ්ට් යතුර ඔබාගෙන සිටින්න.

Icon Rectangle

සෘජුකෝනාශ්‍රය

ඉලිප්සය

ඔබ දැනට සිටින ලේඛනයේ වර්ණයෙන්/රටාවෙන් පිරුණ ඕවලයක් අඳියි. එය පිහිටිය යුතු ස්ථානය ක්ලික් කර ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඇඳෙන තෙක් ඇදගෙන යන්න. ඇඳීමට අවශ්‍ය වෘත්තයක් නම් ඇදගෙන යන අතරතුර ෂිෆ්ට් යතුර ඔබාගෙන සිටින්න.

Icon Ellipse

ඉලිප්සය

පෙළ

Open the Arrows toolbar, where you can add straight lines, lines with arrows, and dimension lines to the current slide or page.

පෙළ

The Curve icon on the Drawing bar opens the Lines toolbar, where you can add lines and shapes to the current slide.

Icon Curve

වක්‍රය

සම්බන්ධක

Icon Connector

සම්බන්ධකය

Open the Connectors toolbar, where you can add connectors to objects in the current slide. A connector is a line that joins objects, and remains attached when the objects are moved. If you copy an object with a connector, the connector is also copied.

ලකුණ ආකාර

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Basic shapes

Basic Shapes

ලකුණ ආකාර

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Symbol Shapes

ලකුණ ආකාර

Block Arrows

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Block arrows

Block Arrows

Flowchart

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Flowcharts

Flowcharts

Callouts

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Callouts

Callouts

Stars and Banners

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Stars

Stars

ත්‍රිමාණ වස්තු

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

Icon 3D Objects

ත්‍රිමාණ වස්තු

කරකවන්න

වස්තුව කැරකැවීම සදහා මෙම මෙවලම භාවිතා කරන්න.

Icon Rotate

Rotate

එල්ලයට

Modifies the alignment of selected objects.

Icon Alignment

එල්ලයට

පේළි

Changes the stacking order of a selected object.

Icon Arrange

පෙළ ගැසීම

Distribute Selection

Distributes three or more selected objects evenly along the horizontal axis or the vertical axis. You can also evenly distribute the spacing between objects.

Icon Distribute

Distribute

ජායාව

සෙවනෑල්ලක් එකතු කරන්න තොරගන්නලද වස්තුන්ට. මේවනවිටත් සෙවනල්ලක් තිබේ නම් ,සෙවනල්ල ඉවත්වේ. වස්තුවක් තොරා නෑති අවස්තාවෙ මෙම නිරූපකය ක්ලික් කරන්න එවිට දෙවන වාස්තුවට සෙවනල්ල එකතුවේ .

Icon Add Shadow

ජායාව

කණ්ඩායම

Trims or scales the selected graphic. You can also restore the graphic to its original size.

Icon Crop

Crop

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

පෙරිම

සංස්කරණය කරන්න

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Icon Edit Points

සැකසුම් ලක්‍ෂ

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

Please support us!