තත්ව තීරුව

ඔබගේ ලේඛණයේ තත්ව තීරැවේ ඇති සියලුම තොරතුරැ පෙන්වීමට පොදුවේ අදාල වස්තුව ඔබන්න.ඔබට හැකියි ඩබල් ක්ලික් කර තත්ව තීරැව ආශ්‍රිත සංවාද කවුළුව මතු කර ගැනීමට හැකි වෙයි.

පවත්නා ප්‍රමාණය

Displays the X and Y position of the cursor and the size of the selected object.

නිල්

Specifies the current page display zoom factor.

ලේඛණය වෙනස් කිරීම

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

පවත්නා ප්‍රමාණය

Displays the current slide number followed by the total number of slides.

වර්තමාන පිටු විලාසය

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Please support us!