මාර්ගය සහ පිරවුම් තීරැව

මාර්ගය සහ පිරවුම් තීරැව තුල ඇති විධාන සහ විකල්ප, ඔබට පුළුවන් යොදන්න විද්‍යාමානව දර්ශනය කරන්න.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

රේඛාව

Sets the formatting options for the selected line.

Icon Line

සබැඳිය

ගොනුවෙන්

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Arrow Style

Line Style

Select the line style that you want to use.

අයිකනය

Line Style

Line Width

Select the width for the line. You can append a measurement unit. A zero line width results in a hairline with a width of one pixel of the output medium.

අයිකනය

Line Width

රේඛාවන්හි වර්ණය

Select a color for the line.

අයිකනය

Line Color

වපසරිය

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Icon Area

Area

ප්‍රදේශයේ ආකාරය/පිරවුම

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

අයිකනය

Area Style / Filling

ජායාව

සෙවනෑල්ලක් එකතු කරන්න තොරගන්නලද වස්තුන්ට. මේවනවිටත් සෙවනල්ලක් තිබේ නම් ,සෙවනල්ල ඉවත්වේ. වස්තුවක් තොරා නෑති අවස්තාවෙ මෙම නිරූපකය ක්ලික් කරන්න එවිට දෙවන වාස්තුවට සෙවනල්ල එකතුවේ .

Icon Add Shadow

ජායාව

Please support us!