මෙනු

This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

වගු තීරුව

The Standard bar is available in every LibreOffice application.

පේළි

Common commands for slides.

ආකෘති තීරැව

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

Find Bar

The Find toolbar can be used to quickly search the contents of LibreOffice documents.

ආකෘති තීරැව

In Outline View, the Outline bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

තත්ව තීරුව

ඇතුලතතිර පෙන්වනය තෝරනය දර්ශනය කරන්නතිර පෙන්වනය තෝරනය තීරැව භාවිතා කරන්න.

මාර්ගය සහ පිරවුම් තීරැව

මාර්ගය සහ පිරවුම් තීරැව තුල ඇති විධාන සහ විකල්ප, ඔබට පුළුවන් යොදන්න විද්‍යාමානව දර්ශනය කරන්න.

තත්ව තීරුව

The Slide View bar opens with the Slide Sorter view.

වගු තීරුව

ඔබට වගු සමගින් වැඩ කිරීමේදී අවශ්‍ය වන කෘත්‍යයන්වගු තිරුවේ අන්තර්ගත වේ. එය දිස්වන්නේ ඔබ මූසිකය වගුව තුළට ගෙන ගිය විටකදීය.

ආකෘති තීරැව

පෙන්වීම සඳහාඅඳීම්තීරැව,තුල ඇති වස්තුව වෙතට කර්සරය ගෙන යන්න.

Image Bar

Use the Image bar to set the color, contrast, and brightness options for the selected graphic object(s).

සැකසුම් ලක්‍ෂ තීරුව

The Edit Points Bar appears when you select a polygon object and click Edit Points.

ආකෘති තීරැව

පෙන්වීම සඳහා විකල්ප තීරැව, තෝරන්න ‍ගොනුව - මෙවලම් තීරැව - විකල්ප.

වර්ණ

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

තත්ව තීරුව

ඔබගේ ලේඛණයේ තත්ව තීරැවේ ඇති සියලුම තොරතුරැ පෙන්වීමට පොදුවේ අදාල වස්තුව ඔබන්න.ඔබට හැකියි ඩබල් ක්ලික් කර තත්ව තීරැව ආශ්‍රිත සංවාද කවුළුව මතු කර ගැනීමට හැකි වෙයි.

3D Settings

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Fontwork

The Fontwork toolbar opens when you select a Fontwork object.

පෙළ

Add objects, including charts, spreadsheets, and images, to your document.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Please support us!