තිර පෙන්වනය

Contains commands and options for running a presentation.

පේළි

Starts your slide show.

තිර පෙන්වනය

කුමන ස්ලයිඩයෙන් අරඹා, ඔබගේ ස්ලයිඩ ඉදිරියට යන අයුරු, ඉදිරිපත් කිරීමේ මාදිළිය සහ දක්වනයේ මනාපයන් ආදී ඔබගේ ස්ලයිඩ දර්ශනයේ පිහිටුවීම් නිරණය කරයි.

Rehearse Timings

Starts a slide show with a timer in the lower left corner.

අන්තර්ක්‍රියාව

Defines how the selected object behaves when you click on it during a slide show.

පිටුව

Assigns effects to selected objects.

ස්ලයිඩ සංක්‍රාන්තිය

Defines the special effect that plays when you display a slide during a slide show.

පෙළ

Hides the selected slide so that it is not displayed during a slide show.

තිර පෙන්වනය

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Please support us!