මෙනු

පහත කොටසින් මෙනු සහ සංවාද කවුලු සදහා අදාල උදව් මාතෘකා ලැයිස්තුගත කරයි.

Note Icon

The window containing the document you want to work on must be selected in order to use the menu commands. Similarly, you must select an object in the document to use the menu commands associated with the object.


Warning Icon

The menus are context sensitive. This means that those menu items are available that are relevant to the work currently being carried out. If the cursor is located in a text, then all of those menu items are available that are needed to edit the text. If you have selected graphics in a document, then you will see all of the menu items that can be used to edit graphics.


ගොනුව

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Edit

This menu contains commands for editing the contents of the current document.

ගොනුව

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

මිනුම් රූල

මෙම තුල ඇති විධාන යොදාගන්නේ නව අංග ලේඛණ වලට, උදාහරණ ලෙස, ප්‍රස්තාර ලෙස, වස්තු ලෙස, වි‍ශේෂ අංග සහ අනෙකුත් ලේඛණ වලට ඇතුලු කිරීමටයි.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Slide

This menu provides slide management and navigation commands.

තිර පෙන්වනය

Contains commands and options for running a presentation.

Tools

ගොනුව

ලේඛණ කවුළු සැකසීම් හා දර්ශණය කිරීම සදහා අදාල වන විධානයන් අන්තර්ගත වේ.

Help

The Help menu allows you to start and control the LibreOffice Help system.

Please support us!