පෙළ

Reduces or enlarges the screen display of the current document. Click the arrow next to the icon to open the Zoom toolbar.

අයිකනය

Zoom

අයිකනය

Zoom (LibreOffice Impress in Outline and Slide View)

විශාල කරන්න

වත්මන් ස්ලයිඩයේ සිට ස්ලයිඩ දර්ශනය අරඹයි.

You can also select the Zoom In tool and drag a rectangular frame around the area you want to enlarge.

අයිකනය

විශාල කරන්න

කුඩා කරන්න

වත්මන් ස්ලයිඩයේ සිට ස්ලයිඩ දර්ශනය අරඹයි.

අයිකනය

කුඩා කරන්න

විශාලණය 100%

Displays the slide at its actual size.

අයිකනය

විශාලණය 100%

Previous Zoom

ලැයිස්තුව ප්‍රතිලෝම වශයෙන් පෙන්වීමට, +Shift+Tab ඔබන්න.

අයිකනය

Previous Zoom

Next Zoom

මෙවලම් - භාෂාව - පර්යාය කෝෂය තෝරන්න, නැතිනම් +F7 ඔබන්න.

අයිකනය

Next Zoom

Entire Page

Displays the entire slide on your screen.

අයිකනය

Entire Page

Page Width

Displays the complete width of the slide. The top and bottom edges of the slide may not be visible.

අයිකනය

Page Width

Optimal View

Resizes the display to include all of the objects on the slide.

අයිකනය

Optimal View

Object Zoom

Resizes the display to fit the object(s) you selected.

අයිකනය

Object Zoom

Shift

Moves the slide within the LibreOffice window. Place the pointer on the slide, and drag to move the slide. When you release the mouse, the last tool you used is selected.

අයිකනය

Shift

Please support us!