පේළි

Creates a shape from the overlapping area of the selected objects.

To access this command...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

වස්තු දෙකක් හෝ ඊට වඩා තෝරන්න, සංදර්භ තීරය විවෘත කර හැඩතල - ඡේදනයතෝරන්න.


Please support us!