පේළි

Subtracts the area of the selected objects from the area of the lowermost object.

To access this command...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

වස්තු දෙකක් හෝ ඊට වඩා තෝරන්න, සංදර්භ තීරය විවෘත කර හැඩතල - ශේෂකිරීමතෝරන්න.


Any spaces between the objects are preserved.

Please support us!