පේළි

Breaks apart lines joined with the Connect command.

You cannot apply a fill to closed shapes that have been broken apart with this command.

To access this command...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

රේඛා සම්බන්ධ කිරීමෙන් සෑදූ තනි රේඛාවක් තෝරන්න, සංදර්භ තීරය විවෘත කර බිඳීමතෝරන්න.


Please support us!