පේළි

Splits a combined object into individual objects. The resulting objects have the same line and fill properties as the combined object.

To access this command...

Choose Shape - Split (LibreOffice Draw only)

සංයුක්ත කල වස්තුවක් තෝරන්න, සංදර්භ තීරය විවෘත කර වෙන්කිරීමතෝරන්න.


Please support us!