බිටු සිතියමට

තෝරා ගත් වස්තුවක් බිටු සිතියමට හරවයි (පින්තූරයක් නියෝජනය කරන පික්සල කොටු සැලැස්මක්).

තවත් විස්තර සඳහා පාරිභාෂික ශබ්ද මාලාවබලන්න.

To access this command...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

තෝරගත් වස්තුවේ සංදර්හය විවෘත කර තෝරන්න පරිවර්ථනය - තිත්සිතියමකට


Note Icon

එමෙන්ම ඔබට තෝරාගත් වස්තුව පිටපත් කරගෙන සංස්කරණය කරන්න - විශේෂයෙන් අලවන්න ලැයිස්තුවෙන් බිටු සිතුවම් හැඩතලය තෝරන්න .


Please support us!