බිටු සිතියමට

Converts the selected object to a Bézier curve.

To access this command...

Choose Shape - Convert - To Curve (LibreOffice Draw only)

තෝරගත් වස්තුවේ සන්දර්හය විවෘත කර පරිවර්ථනය - චාපයකට තෝරන්න


Please support us!