පේළි

Options for converting the selected object.

To access this command...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

තෝරාගත් වස්තුවේ සන්දර්භ මෙනුව විවෘත කර පරිවර්තනය තෝරන්න


බිටු සිතියමට

Converts the selected object to a Bézier curve.

බිටු සිතියමට

Converts the selected object to a polygon (a closed object bounded by straight lines). The appearance of the object does not change. If you want, you can right-click and choose Edit Points to view the changes.

බිටු සිතියමට

Converts the selected object to a polygon, or a group of polygons. If the conversion creates a group of polygons (for example, when you convert a text object), then press F3 to enter the group before you can select an individual polygon.

පේළි

Converts the selected object to a three-dimensional (3D) object.

Convert to 3D Rotation Object

Creates a three-dimensional shape by rotating the selected object around its vertical axis.

බිටු සිතියමට

තෝරා ගත් වස්තුවක් බිටු සිතියමට හරවයි (පින්තූරයක් නියෝජනය කරන පික්සල කොටු සැලැස්මක්).

බිටු සිතියමට

Converts the selected object to Windows Metafile Format (WMF), containing both bitmap and vector graphic data.

Please support us!