පේළි

Reverses the stacking order of the selected objects.

To access this command...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

තෝරගත් වස්තුවේ සංදර්හය විවෘත කර පෙළගැසීම - ආපස්සට තෝරන්න

අඳින තීරය මත, පෙළගැසීම මෙවලම්තීරය විවෘතකර ක්ලික් කරන්න:

ප්‍රතිරුව

ආපස්සට


You can select this function only if at least two drawing elements are selected together.

Please support us!