පේළි

Changes the stacking order of a selected object.

To access this command...

From the menu bar:

From the context menu:

Choose Arrange.

From the tabbed interface:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

From toolbars:

Icon Arrange

පෙළ ගැසීම


Selecting Underlying Objects

ඉර

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

ඉදිරියට ගෙනඑන්න

තෝරාගත් වස්තුව එක මට්ටමකින් ඉහළට ගෙනඑන්න, එම නිසා එය අවස්ථා තැන්පතුවේ අනුපිළිවෙල ඉහළට ආසන්නයේ ඈත.

ඉර

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

In Front of Object

Changes the stacking order by moving the selected object in front of an object that you specify. The screen location of the selected object does not change.

Behind Object

Changes the stacking order by moving the selected object behind an object that you specify. The screen location of the selected object does not change.

පේළි

Reverses the stacking order of the selected objects.

Please support us!