පේළි

Deletes the selected column(s) from the table.

This command is only available if the cursor is in a table.

To access this command...

වගුව තීරුව මත ක්ලික් කරන්න

Icon

තීරුව මකන්න


Please support us!