ක්‍ෂේත්‍ර

Inserts the name of the active file. The name only appears after you save the file.

To access this command...

ඇතුල් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - ගොනු නමඇතුල් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - ගොනු නම


Please support us!