ක්‍ෂේත්‍ර

ඔබට ඔබගේ ස්ලයිඩයට ඇතුළත් කළ හැකි පොදු ක්‍ෂේත්‍ර ලැයිස්තු ගත කරන්න.

ඔබට ඔබගේ ස්ලයිඩයේ ක්‍ෂේත්‍රයක් සංස්කරණය කිරීමට අවැසි නම්, එය උපුටා දක්වා සකසන්න – ක්‍ෂේත්‍ර තෝරා ගන්න.

To access this command...

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර


පේළි

Inserts the current date into your slide as a fixed field. The date is not automatically updated.

පේළි

Inserts the current date into your slide as a variable field. The date is automatically updated when you reload the file.

ක්‍ෂේත්‍ර

Inserts the current time into your slide as a fixed field. The time is not automatically updated.

ක්‍ෂේත්‍ර

Inserts the current time into your slide as a variable field. The time is automatically updated when you reload the file.

පේළි

Inserts the first and last names listed in the LibreOffice user data into the active slide.

පේළි

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

ක්‍ෂේත්‍ර

Inserts the name of the active file. The name only appears after you save the file.

Please support us!