පේළි

Inserts a copy of the current slide after the current slide.

To access this command...

ඇතුල් කරන්න - අනු පිටපත් ස්ලයිඩය තෝරන්න


Please support us!