සටහන

Inserts a new table into the current slide or page.

To access this command...

Choose Insert - Table

මෙවලම් තීරුවෙන් ඇතුල් කරන්න, ක්ලික් කරන්න

Icon Insert Table

Table


Please support us!