Delete Layer

Deletes the active layer.

To access this command...

ඇතුළු කරන ලද ස්තරයක සංදර්භ තීරය විවෘත කරන්න, පසුව ස්තරය ඉවත්කරන්නතෝරන්න


Please support us!