ස්ලයිඩ දැක්ම මෙනුව

Choose View - Slide Transition.

Choose Insert - Animated Image.

Choose Slide Show - Custom Animation.

ඇදීමේ මෙවලම් තීරුව, ක්ලික් කරන්න

Icon Custom Animation

රුචි සජිවීකරණය

Choose Slide Show - Slide Show Settings.

Choose Slide Show - Custom Slide Show.

Please support us!