නිමැවුම් තීරුව

පරිමාණ රේඛාවේ සංදර්හ තීරුවේ, මිනුම තෝරන්න.

රේඛා සහ ඊතල මෙවලම්තීරය මත, click the රේඛාවේ මිනුමප්‍රතිරුව තෝරන්න.

අඳින ලේඛනයක, ස්තරයක දකුණත් - ක්ලික් කර ස්තරය සැකසීම ඵලකය තෝරන්න

තෝරන්නනිමැවුම - ස්තරය (only LibreOffice Draw)

Choose Format - Interaction

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!