නිමැවුම් තීරුව

පරිමාණ රේඛාවේ සංදර්හ තීරුවේ, මිනුම තෝරන්න.

රේඛා සහ ඊතල මෙවලම්තීරය මත, click the රේඛාවේ මිනුමප්‍රතිරුව තෝරන්න.

Select the layer and choose Format - Layer.

Open context menu of the layer tab - choose Modify Layer.

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction

Please support us!