ඇතුළු කිරීමේ මෙනුව

ඇතුල් කරන්න - අනු පිටපත් ස්ලයිඩය තෝරන්න

ඇතුල් කරන්න - ස්ලයිඩය විහිදන්න තෝරන්න

ඇතුල් කරන්න - ස්ලයිඩය විහිදන්න තෝරන්න

Choose Insert - Insert Snap Point/Line (LibreOffice Draw only).

සන්දර්භ මෙනුවක් විවාත කර ආසක්ත ලක්ෂ්‍යය/රේඛාව ඇතුල් කරන්න

ආසක්ත ලක්ෂ්‍යය් හෝ රේඛාවක් තෝරන්න, සන්දර්භ මෙනුව විවෘත කරන්න, ආසක්ත ලක්ෂ්‍යය/රේඛාව සංස්කරණය කරන්න

Choose Insert - Table

මෙවලම් තීරුවෙන් ඇතුල් කරන්න, ක්ලික් කරන්න

Icon Insert Table

Table

Choose

මෙවලම් තීරුවෙන් ඇතුල් කරන්න, ක්ලික් කරන්න

Icon Insert Slide from File

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - දිනය (අචල)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - දිනය (විචල්‍ය)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - කාලය (අචල)

තෝරන්න ඇතුළු කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - කාලය (විචල්‍ය)

ඇතුල් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - ගොනු නමතෝරන්න

ඇතුල් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - කර්තෘතෝරන්න

ඇතුල් කරන්න - ක්ෂේත්‍ර - ගොනු නමතෝරන්න

Please support us!