පෙනුම තීරය

පෙනුම - රූලතෝරන්න

පෙනුම - මෙවලම්තීරය - කැමැත්තතෝරන්න

තෝරන්න පෙනුම - මෙවලම්තීරය - ඉදිරිපත් කිරීම

පෙනුම - පාට/ධූසර සප්තකයතෝරන්න

තෝරන්නChoose පෙනුම - සාමාන්‍ය

තෝරන්නChoose පෙනුම - පිට මායිම

තෝරන්නChoose පෙනුම - ස්ලයිඩ තෝරනය

තෝරන්නChoose පෙනුම - සාමාන්‍ය

Choose View - Master Handout

තෝරන්නChoose ස්ලයිඩ දර්ශනය - ස්ලයිඩ දර්ශනය

F5

මෙවලම් තීරුවෙන් ඇතුල් කරන්න, ක්ලික් කරන්න

Slide Show Icon

ස්ලයිඩ දර්ශනය

තෝරන්නChoose පෙනුම - සාමාන්‍ය

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Slide

Choose View - Master Notes

Choose Slide - Master Elements

තෝරන්න පෙනුම - ශ්‍රීර්ෂකය සහ පාදම

තෝරන්නඇතුල් කරන්න - පිටු අංකය

ඇතුල් කරන්න - දිනය සහ වේලාව තෝරන්න

තෝරන්නපෙනුම - සාමාන්‍ය

Choose View - Master Slide

දසුන් -සටහන් පිටුව

Please support us!