සංස්කරණ තීරුව

තෝරන්නසංස්කරණය - අනුපිටපත

Shift+F3

Choose Shape - Cross-fading (LibreOffice Draw only)

සංස්කරණය - ස්ලයිඩය ඉවත්කරන්නතෝරන්න

ඇතුළු කරන ලද ස්තරයක සංදර්භ තීරය විවෘත කරන්න, පසුව ස්තරය ඉවත්කරන්නතෝරන්න

සංස්කරණය - ක්ෂේත්‍ර තෝරන්න

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing Bar

Please support us!