සංස්කරණ තීරුව

තෝරන්නසංස්කරණය - අනුපිටපත

Shift+F3

සංස්කරණය - දෙමුහුන් හායනයතෝරන්න (%නිපැයුම්නාමය ඇඳීම පමණයි)

සංස්කරණය - ස්ලයිඩය ඉවත්කරන්නතෝරන්න

ඇතුළු කරන ලද ස්තරයක සංදර්භ තීරය විවෘත කරන්න, පසුව ස්තරය ඉවත්කරන්නතෝරන්න

සංස්කරණය - ක්ෂේත්‍ර තෝරන්න

අඳින තීරය මත ඇලවුනු අග්‍ර ප්‍රතිරුව ක්ලික් කරන්න

Please support us!