කෙටිමං යතුරු

මෙම කොටස සතුව LibreOffice හී නිතර භාවිත කල කෙටිමං යතුරු වල විස්තර දක්වයි.

General Shortcut Keys in LibreOffice

Please support us!