වගු දත්ත තීරුව

The Form Navigation bar contains icons to edit a database table or to control the data view. The bar is displayed at the bottom of a document that contains fields that are linked to a database.

You can use the Form Navigation bar to move within records as well as to insert and to delete records. If data is saved in a form, the changes are transferred to the database. The Form Navigation bar also contains sort, filter, and search functions for data records.

tip

You can use the Navigation bar icon on the More Controls bar to add a Navigation bar to a form.


note

The Navigation bar is only visible for forms connected to a database. In the Design view of a form, the Navigation bar is not available. See also Table Data bar.


You can control the view of data with the sorting and filtering functions. Original tables are not changed.

The current sort order or filter is saved with the current document. If a filter is set, the Apply Filter icon on the Navigation bar is activated. Sorting and filtering features in the document can also be configured in the Form Properties dialog. (Choose Form Properties - Data - properties Sort and Filter).

note

If an SQL statement is the basis for a form (see Form Properties - tab Data - Data Source), then the filter and sort functions are only available when the SQL statement refers to only one table and is not written in the native SQL mode.


කණ්ඩායම

Searches database tables and forms. In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Find Record

Absolute Record

Shows the number of the current record. Enter a number to go to the corresponding record.

First Record

Icon First Record

Takes you to the first record.

Previous Record

Icon Previous Record

Takes you to the previous record.

Next Record

Icon Next Record

Takes you to the next record.

Last Record

Icon Last Record

Takes you to the last record.

New Record

Icon New Record

Creates a new record.

වාර්ථාව සුරකින්න

Icon

Saves a new data entry. The change is registered in the database.

අවලංගු කරන්න: දත්ත ආදානය

Icon Undo Data Entry

Allows you to undo a data entry.

Delete Record

Icon Delete Record

Deletes a record. A query needs to be confirmed before deleting.

නැවුම් කිරීම

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

නැවුම් කිරීම

Refresh Control

Icon Refresh Control

Refresh current control

කණ්ඩායම

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

වර්ගීකරණ අනුපිළිවෙළ

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

පෙළ ක්ෂේස්ත්‍ර අකාරාධී පිලිවෙළට වර්ග කරන අතර සංඛ්‍යාත්මක ක්ෂේස්ත්‍ර සංඛ්‍යාව අනුව වර්ග කෙරේ.

Icon Sort Ascending

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

වචන අකාරදි ලෙසත් ඉලක්කම්, එහි අනුපිලිවෙලටත් සකස් කෙරේ

Icon Sort Descending

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

ස්වයංක්‍රීය පෙරහන

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

AutoFilter

පෙරහන යොදන්න

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

පෙරහන යොදන්න

Form-based Filters

Prompts the database server to filter the visible data by specified criteria.

Icon Form Filter

Form-based Filters

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

Data source as table

Activates an additional table view when in the form view. When the Data source as table function is activated, you see the table in an area above the form.

Icon

Data source as table

Please support us!