වගු දත්ත තීරුව

දත්ත පෙනුම පාලනය කිරීමට වගු දත්ත තීරුව භාවිතා කරන්න.

ඔබ විසින් පෙරහන් හෝ පෙළගැසුම් වෙනස් කරන තෙක් පෙරූ දත්ත දසුන සක්‍රීයයි. පෙරහණක් සක්‍රීය නම්, වගු දත්ත තීරුවේ පෙරහණ එක් කරන්න අයිකනය සක්‍රීය වේ

සොයන්න

Saves the current database table record. The Save Record icon is found on the Table Data bar.

අයිකනය

වාර්ථාව සුරකින්න

සොයන්න

Turns the edit mode for the current database table on or off.

 නිරූපකය

Edit Data

රේඛාව

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

අයිකනය

අවලංගු කරන්න: දත්ත ආදානය

Find Record

In forms or database tables, you can search through data fields, list boxes, and check boxes for specific values.

Find Record Icon

Find Record

නැවුම් කිරීම

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

නැවුම් කිරීම

වර්ගීකරණ අනුපිළිවෙළ

Specifies the sort criteria for the data display.

Sort Order Icon

වර්ගීකරණ අනුපිළිවෙළ

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

පෙළ ක්ෂේස්ත්‍ර අකාරාධී පිලිවෙළට වර්ග කරන අතර සංඛ්‍යාත්මක ක්ෂේස්ත්‍ර සංඛ්‍යාව අනුව වර්ග කෙරේ.

Icon Sort Ascending

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

වචන අකාරදි ලෙසත් ඉලක්කම්, එහි අනුපිලිවෙලටත් සකස් කෙරේ

Icon Sort Descending

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

ස්වයංක්‍රීය පෙරහන

Filters the records, based on the content of the currently selected data field.

Icon AutoFilter

AutoFilter

පෙරහන යොදන්න

Switches between the filtered and unfiltered view of the table.

Icon Form Filter

පෙරහන යොදන්න

සම්මත පෙරහන

ඔබට පෙරහන් විකල්ප නියමකරන්න ඉඩ ලබාදෙයි

නිරෑපකය

සම්මත පෙරහන

Reset Filter/Sorting

Cancels the filter settings and displays all of the records in the current table.

Icon

Reset Filter/Sorting

පෙළ සඳහා දත්ත

ලකුණු කල වාර්ථාවේ සියළු ක්‍ෂේත්‍ර වත්මන් ලේඛනයේ කර්සර ස්ථානයට ඇතුළත් කරන්න.

 නිරූපකය

Data to Text

ගොනුව සංස්කරණය කරන්න

Updates the contents of the existing database fields by the marked records. The Data to Fields icon is only available if the current document is a text document.

 නිරූපකය

Data to Fields

තැපැල් සංයෝජනය

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters.

අයිකනය

තැපැල් සංයෝජනය

Data Source of Current Document

Displays, in the data source browser, the table that is linked to the current document.

නිරූපකය

Data Source of Current Document

Explorer On/Off

Turns on and off the view of the data source explorer. The Explorer On/Off icon is visible on the Table Data bar.

 නිරූපකය

Explorer On/Off

Please support us!