විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies the properties of a database.

To access this command...

In a database window, choose Edit - Database - Properties


විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies some options for a database.

විමසුම විශාරදය අන්වර්ථ නාමය

Specifies additional options for a data source.

Please support us!