ත්‍රිමාණ සැකසුම්

The 3D Settings toolbar controls properties of selected 3D objects.

Extrusion On/Off

තෝරාගත් වස්තූන් සඳහා ත්‍රිමාණ සැරසිලි සක්‍රීය හා අක්‍රීය කරන්න.

පහළට ඇල කිරීම

තෝරාගත් වස්තුව අංශක 5කින් පහළට හරවන්න.

ඉහළට ඇලකිරීම

තෝරාගත් වස්තුව අංශක 5කින් ඉහළට හරවන්න.

වමට ඇලකිරීම

තෝරාගත් වස්තුව අංශක 5කින් වමට හරවන්න.

දකුණට හරවන්න

තෝරාගත් වස්තුව අංශක 5කින් දකුණට හරවන්න.

ගැඹුර

නෙරුම් ගැඹුරු කවුළුව විවෘත කරයි.

Select an extrusion depth.

නෙරුම් ගැඹුරක් ඇතුළත් කරන්න

දිශාව

Opens the Extrusion Direction window.

දිශාවක් තෝරන්න.

Select a perspective or parallel extrusion method.

ආලෝකකරණ

Opens the Extrusion Lighting window.

Select a lighting direction.

Select a lighting intensity.

මුහුණත

Opens the Extrusion Surface window.

Select a surface material or a wireframe display.

ත්‍රිමාණ වර්ණය

Opens the Extrusion Color toolbar.

Please support us!