සැසැඳුම් මෙහෙයුම්කාරක

The following comparative operators can be set under Condition in the Standard Filter dialog.

Comparative operator

ප්‍රයෝග

Equal (=)

අදාල තත්වයට අසමාන අගයන් පෙන්වන්න

Less than (<)

අදාල තත්වයට වඩා විශාල අගයන් පෙන්වන්න

විශාලයි

අදාල තත්වයට වඩා විශාල අගයන් පෙන්වන්න

අඩු හෝ සමාන

අදාල තත්වයට වඩා අඩු හෝ සමාන අගයන් පෙන්වන්න

විශාල හෝ සමාන

අදාල තත්වයට විශල හෝ සමාන අගයන් පෙන්වන්න

අසමාන

අදාල තත්වයට අසමාන අගයන් පෙන්වන්න

විශාලතම

දී ඈති විශාලතම අගය පෙන්වන්න(අගය පරාමිතියකි)

කුඩාතම

දී ඈති කුඩාතම අගය පෙන්වන්න(අගය පරමිතියකි)

විශාලතම 96

මුලු අගයෙන් විශාලතම 96 පෙන්වන්න(අගය පරමිතියක් ලෙස)

කුඩතම 96

දී ඈති මුලු අගයන්ගෙන් කුඩතම 96 පෙන්වන්න( අගයන් පරමිති ලෙස)


Please support us!