නැවුම් කිරීම

Refreshes the displayed data. In a multi-user environment, refreshing the data ensures that it remains current.

Icon Refresh

නැවුම් කිරීම

නැවුම් කරන්නනිරූපකය අසල ඇති ඊතලය ක්ලික් කර පහත මෙහෙයුම් ඇති අනුමෙනුව

Please support us!