අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.

වචන අකාරදි ලෙසත් ඉලක්කම්, එහි අනුපිලිවෙලටත් සකස් කෙරේ

To access this command...

Icon Sort Descending

අවරෝහන පිලිවෙලට දත්ත සකස් කිරීම.


Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

To sort more than one data field, choose Data - Sort, then choose the Sort Criteria tab, where you can combine several sort criteria.

Please support us!