ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා

පෙළ ක්ෂේස්ත්‍ර අකාරාධී පිලිවෙළට වර්ග කරන අතර සංඛ්‍යාත්මක ක්ෂේස්ත්‍ර සංඛ්‍යාව අනුව වර්ග කෙරේ.

To access this command...

Icon Sort Ascending

ආරෝහණ ක්‍රමයට වර්ග කරනවා


Data of the currently selected field are always sorted. A field is always selected as soon as you place the cursor in the field. To sort within tables, you can also click the corresponding column header.

To sort more than one data field, choose Data - Sort, then choose the Sort Criteria tab, where you can combine several sort criteria.

Please support us!