ගොනුව සංස්කරණය කරන්න

ගොනුව සංස්කරණය කරන්න නිරූපකය මගින් සංස්කරණ ප්‍රාකාරය සක්‍රිය හෝ අසක්‍රිය කළහැක.

නිරූපකය

ගොනුව සංස්කරණය කරන්න

You can enable a selection cursor in a read-only text document or in the Help. Choose Edit - Select Text or open the context menu of a read-only document and choose Select Text. The selection cursor does not blink.

Please support us!