ජාලකය සඳහා කඩාගන්න

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points.

Icon Snap to Grid

මගපෙන්වීමට ගාවන්න

Please support us!