සැලසුම් ප්‍රකාරයෙන් විවෘත කරන්න

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

සැලසුම් ප්‍රකාරයේ දී, පෝරමයන්හි පාලක සක්‍රිය කිරීම හෝ දත්ත සමුදායෙහි අන්තර්ගතය සංස්කරණය කිරීම හෝ කල නොහැක.

To access this command...

Open Form Navigator - select form - open context menu - choose Open in Design Mode.

On Form Design bar, click

Icon Open in Design Mode

සැලසුම් ප්‍රකාරයෙන් විවෘත කරන්න


After you have finished editing your form, right-click "Forms" in the Form Navigator and deselect Open in Design Mode. Save your form when you are finished.

note

If the form document is write-protected, the Open in Design Mode command is ignored.


Please support us!