වගු අංගය / ලැයිස්තු කොටුව / සංයුක්ත කොටුව විශාරද: දත්ත

පෝරම ක්ෂේත්‍රයට අනුරූප වන දත්ත මූලාශ්‍රය සහ වගුව තෝරන්න.ඔබ දත්ත මූලස්‍රයකට දැනටමත් සබැඳි ලේඛනයකට් පෝරම ක්ෂේත්‍රය ඇතුලත් කරන්නේ නම්, එම පිටුව අදෘශ්‍යමාන වේ.

To access this command...

Open Form Controls toolbar, click More Controls icon, click Table Control icon and drag mouse to generate field. No database connection in current form is allowed.


දත්ත මුලාශ්‍රය

Specifies the data source that contains the desired table.

වගුව

Specifies the desired table.

Please support us!