නැවුම් කිරීම

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

To access this command...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

Icon on the Insert toolbar (you may need to enable this initially invisible icon):

Icon Select

පෝරම පාලක


note

Suggestion by ErandaMIT:XML පොරම ලේඛය (XForms) use the same controls.


To create a form, open a document and use the Form Controls toolbar to add and define the form controls. If you want, you can also link the form to a database, so that you can use the controls to manipulate a database.

ඔබ HTML ලේඛනයක පෝරමයක් නිර්මාණය කිරීමෙන් ඔබට එම පෝරමය අන්තර්ජාලය හරහා දත්ත යෑවීමට අවස්ථාව සෑලසේ.

ලේඛනයක් සදහා පාලක එක්කිරීමට

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


පාලකයක් වෙනස් කිරීම

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. ඔබට පාලක එක් ලේඛනයක සිට තව ලේඛනයක් වෙත ඈද හෙළිය හෑක. තවද, ලේඛනයන් අතර පාලක පිටපත් කර ඈලවිය හෑක. ඔබ වෙනත් ලේඛනයකින් පාලකයක් එක් කරනා විට, LibreOffice දත්ත මූලය, අන්තර්ගත වර්ගය සහ පාලකයේ අන්තර්ගත වත්කම් විශ්ලේෂණය කරන්න. එමගින් පාලකය ඉලක්ක ලේඛයේ තාර්කික ව්‍යූහයට ගෑලපීම සිදුවේ. උදාහරනයක් ලෙස පාලක පිටපත් කිරීමෙන් යොමු පොතෙහි ඈති අන්තර්ගතය විදහා පෙන්වන පාලකයක තවදුරටත් එම අන්තර්ගතයම විදහා දෑක්වයි.ඔබ හට පෝරම වත්කම්පෝරමයෙහි දත්ත පටිත්ත පිටුවේ එම වත්කම් බෑලිය හෑක

තෝරන්න

Icon Select

This icon switches the mouse pointer to the select mode, or deactivates this mode. The select mode is used to select the controls of the current form.

Design Mode On/Off

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

විශාරද විවෘත/සංවෘත

Icon Toggle Form Control Wizards

Turns on and turns off the automatic form controls wizards.

These wizards help you to enter the properties of list boxes, table controls, and other controls.

පෝරම සැලැස්ම

Icon Form Design Tools

පෝරම සැලැස්ම මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරීම.

ලේබල් ක්ෂේත්‍ර

Icon Label Field

Creates a field for displaying text. These labels are only for displaying predefined text. Entries cannot be made in these fields.

පෙළ කොටුව

Icon Text Box

Creates a text box. Text boxes are fields in which the user can enter text. In a form, text boxes display data or allow for new data input.

සලකුණු කොටුව

Icon Check Box

සලකුණු කොටුවක් සෑදීමපෝරමයක කාර්ය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හෝ අක්‍රිය කිරීමට සලකුණු කොටු ඉඩ ලබා දේ.

විකල්පය බොත්තම

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

ලැයිස්තු කොටු

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

සංයුක්ත කොටුව

Icon Combo Box

Creates a combo box. A combo box is a single-line list box with a drop-down list from which users choose an option. You can assign the "read-only" property to the combo box so that users cannot enter other entries than those found in the list. If the form is bound to a database and the database connection is active, the Combo Box Wizard will automatically appear after you insert the combo box in the document.

එබුම් බොත්තම

Icon Push Button

එබුම් බොත්තමක් සෑදීම. ක්ලික් කිරීම වැනි නියම කරන ලද විධාන ක්‍රියා කරවීමට මෙම ශ්‍රිතය භාවිතා වේ.

ඔබට පෙළ සහ චිත්‍රක මෙම බොත්තම් සඳහා යෙදිය හැක.

පින්තූර ෙබාත්තම

Icon image button

Creates a button displayed as an image. Aside from the graphic representation, an image button has the same properties as a "normal" button.

ආකෘතිකරණය කල ක්ෂේත්‍ර

Icon Formatted Field

ආකෘතිකරණය කල ක්ෂේත්‍ර සෑදීම. ආකෘතිකරණය කල ක්ෂේත්‍රක් යනු පෙළ ක්ෂේත්‍රක් වන අතර එමඟින් අදායක හා ප්‍රතිදායක ආකෘතිකරණය විය යුතු ආකාරය සහ අගය සීමා යෙදීම තීරණය කල හැක.

A formatted field has විශේෂ පාලක වත්කම් (හැඩතලය - පාලකය තෝරන්න).

දින ක්ෙෂ්‍තුය

Icon Date Field

Creates a date field. If the form is linked to a database, the date values can be adopted from the database.

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

Date fields can be easily edited by the user with the up arrow and down arrow keys. Depending on the cursor position, the day, month, or the year is can be increased or decreased using the arrow keys.


Specific Remarks on Date Fields.

සංඛ‍යාත්මක ක්ෙෂ්‍තුය

Icon Numerical Field

Creates a numerical field. If the form is linked to a database, the numerical values in the form can be adopted from the database.

සමූහ කොටුව

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


කාල ක්ෙෂ්‍තුය

Icon Time Field

Creates a time field. If the form is linked to a database, the time values for the form can be adopted from the database.

tip

Time fields can be easily edited by the user with the up and down arrow keys. Depending on the cursor position, the hours, minutes, or the seconds are increased or decreased using the arrow keys.


මුදල් ක්ෙෂ්‍තුය

Icon Currency Field

Creates a currency field. If the form is linked to a database, the currency field contents for in the form can be adopted from the database.

රටා ක්ෙෂ්‍තුය

Icon Pattern Field

Creates a pattern field. Pattern fields consist of an edit mask and a literal mask. The edit mask determines which data can be entered. The literal mask determines the contents of the pattern field when loading the form.

note

Please note that pattern fields are not exported into HTML format.


වගු පාලකය

Icon Table Control

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

Special information about Table Controls.

සංචාලන තීරුව

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

පින්තූර පාලකය

Icon Image Control

Creates an image control. It can only be used to add images from a database. In the form document, double-click one of these controls to open the Insert Graphic dialog to insert the image. There is also a context menu (not in design mode) with commands for inserting and deleting the image.

Images from a database can be displayed in a form, and new images can be inserted in the database as long as the image control is not write-protected. The control must refer to a database field of the image type. Therefore, enter the data field into the properties window on the Data tab page.

ෙගානු ෙත්‍රීම

Icon File Selection

Creates a button that enables file selection.

බැමුම් බොත්තම

Icon Spin Button

Creates a spin button.

If you add a spin button to a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between the spin button and a cell. As a result, when you change the contents of a cell, the contents of the spin button are updated. Conversely, if you change the value of the spin button, the contents of the cell are updated.

අනුචලන තීරුව

Icon Scrollbar

Creates a scrollbar.

You can specify the following properties for a scrollbar:

UI name

Semantics

Scroll value min

Specifies the minimum height or the minimum width of a scrollbar.

Scroll value max

Specifies the maximum height or the maximum width of a scrollbar.

Default scroll value

Specifies the default value of a scrollbar, used when the form is reset.

දිශානතිය

Specifies the orientation of a scrollbar, that is, horizontal or vertical.

Small change

Specifies the minimum amount by which you can scroll a scrollbar, for example, by clicking an arrow.

Large change

Specifies the amount that a large step scrolls a scrollbar, for example, when you click between the scrollbar thumb and a scrollbar arrow.

ප්‍රමාදය

Specifies the delay in milliseconds between scrollbar trigger events. For example, the delay that occurs when you click an arrow button on the scrollbar and hold down the mouse button.

Symbol color

Specifies the color of the arrows on the scrollbar.

Visible Size

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!