සොයන්න

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

නිරෑපකය

Show Draw Functions

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


තෝරාගැනීම

අයිකනය

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

නිරෑපකය

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

To enter text on a line, double-click the line and type or paste your text. The text direction corresponds to the direction you dragged to draw the line. To hide the line, select Invisible in the Line Style box on the Drawing Object Properties bar.


සෘජුකෝනාශ්‍රය

නිරෑපකය

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

ඉලිප්සය

නිරෑපකය

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

Polygon

නිරෑපකය

Draws a line composed of a series of straight line segments. Drag to draw a line segment, click to define the endpoint of the line segment, and then drag to draw a new line segment. Double-click to finish drawing the line. To create a closed shape, double-click the starting point of the line.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

වක්‍රය

නිරෑපකය

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Freeform Line

අයිකනය

Draws a freeform line where you drag in the current document. To end the line, release the mouse button. To draw a closed shape, release the mouse button near the starting point of the line.

Arc

අයිකනය

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

Ellipse Pie

අයිකනය

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

Circle Segment

නිරෑපකය

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

නිරෑපකය

Draws a text box with horizontal text direction where you drag in the current document. Drag a text box to the size you want anywhere in the document, and then type or paste your text. Rotate the text box to get rotated text.

පෙළ සජීවනය

නිරෑපකය

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

Callouts

 නිරූපකය

Draws a line that ends in a rectangular callout with horizontal text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand.

ලකුණ ආකාර

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Basic shapes

Basic Shapes

ලකුණ ආකාර

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Symbol Shapes

ලකුණ ආකාර

Block Arrows

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Block arrows

Block Arrows

Flowchart

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Flowcharts

Flowcharts

Callouts

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Callouts

Callouts

Stars and Banners

ලකුණ ආකාර මෙවලම් තීරුව විවෘත කිරිමන් ඔබට ඔබගේ ලේඛණටය චිත්‍රක එක්කළ හැක.

Icon Stars

Stars

සොයන්න

ඔබගේ චිත්‍රයෙහි ඇති ලකුණු කළ ස්ථාන සංස්කරණය කිරීමට ඉඩ ලබා දේ.

Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

Fontwork Gallery

ගොනුවෙන්

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Asian Language Support

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

Vertical Callouts

නිරෑපකය

Draws a line that ends in a rectangular callout with vertical text direction from where you drag in the current document. Drag a handle of the callout to resize the callout. To add text, click the edge of the callout, and then type or paste your text. To change a rectangular callout to a rounded callout, drag the largest corner handle when the pointer changes to a hand. Only available when Asian language support is enabled.

Vertical Text

නිරෑපකය

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a text box, and then type or paste your text. Only available when Asian language support is enabled.

Please support us!